Genel Mdrmzn ankaya Belde A.? al??anlar?na Mesaj?

SevgiliANKAYA BELDE A.?. mensuplar?,

Nisan 2016dan itibaren ?irketler bnyesinde yer almakla beraber bugnden itibaren imza yetkili olarak aran?za kat?lm?? bulunmaktay?m.

?irketlerimizin yegane sermayedar?n?n ankaya Belediyesi oldu?u ve Belediyemizin kamu kaynaklar?n? etkin kullanmak suretiyle kamu yarar ve ?karlar?n? temel alan misyonu dikkate al?nd???nda, ankaya Belediyesi ?irketler Gurubu al??anlar? olarak bizlerin de bu misyona destek olabilmek amac?yla zverili ve sorumlu bir al??ma bilincinde olmam?z ka?n?lmazd?r.

ankaya Belediyesinin ankayay? 21. yzy?l?n a?da? kent yap?lanmas?n?n en gzel ve sekin rneklerinden biri yaparak model bir kent yaratma vizyonuna verilecek her katk? hi ?phesiz ki hepimiz iin bir gurur vesilesi olacakt?r.

Bu erevede, ?irketlerimizde mevcut i?lerimiz devam ederken bir yandan da gelir yaratmaya odaklanarak yeni i? kollar?nda etkin olacak ve ok al??aca??z. Arzu edilen amalara ula?mak zere tm arkada?lar?m?n alanlar?nda kat?l?m ve katk? sa?layacaklar?ndan ku?kum yoktur.

zgven ve bilinle hedefledi?imiz yolda hep birlikte ba?ar?lara yrmek dile?iyle

M. Erhan zer

Ankara, 25 May?s 2016

   

engel kafemiz K?z?lay'da A?l?yor

?irketimizin nemli projelerinden biri olan engel Kafe, Sakarya Caddesinde a?l??a haz?rlan?yor.

Devamı...
   

aoy ve engel Kafe Piknikte

Engelsiz proje ?rencilerimiz,?retmenleriyleAhlatl?bel dinlenme tesislerinde piknikteydi.

   

AOY VE ENGEL Kafe Gnlllerine Te?ekkrler

Onlar ankayan?n gzel kalpleri. Onlar gnlm isterse demeyen gnlller.

Maddi anlamda hibir kar??l??? olmadan, sadece birilerine dokunabilmek, bir ba?kas?n?n hayat?nda farkl?l?k yaratabilmek ad?na kendi tecrbelerini, birikimlerini, yeteneklerini dezavantajl? kesimlere aktarmay? ba?aran insanlar.

Onlar da en az herkes kadar tela??nda hayat?n; ilgi bekleyen ocuklar?, gidilmesi gereken i?leri, al???lmas? gereken dersleri var... Ama yine de eksik etmiyorlar ilgilerini ve sevgilerini

Devamı...
   

Esnaf'a Hay?rl? Olsun Hediyesi AOY'dan

Esnafa jestini engellilerin maharetli ellerinden ?kan nazar boncuklu ereve ile yapan ankaya Belediyesi, Uluslararas? Omurilik Felliler Derne?i (UOFD) yelerinin haz?rlad??? tasar?mlar?, ankaya Ah?ap ocuk Oyuncaklar? Atlyesinde (AOY) al??an engellilerin retti?i erevelerle bir araya getirdi.

Devamı...
   

AOY Bas?nda Yine Kendini Gsterdi

Digital medyan?n nde gelen internet sitelerinden olan Gerek Gndem ?irketimizin sosyal projelerinden biri olan AOY'a haber sayfalar?nda yer verdi. "Engelli bireylerin e?itimi devam ediyor" ba?l??? ad? alt?ndaankaya Belediyesinin fiziksel ve bedensel engelli bireylerin mesleki e?itim almalar? ve istihdama kat?lmalar? iin hayata geirdi?i e?itimlerin devam ettirilmesinden bahsedildi.

Devamı...
   

AOY Fuarda

14-15-16-17 May?s 2015 tarihlerinde ATO Congresium'da gerekle?en KIDEX EXPO Anne ocuk Gereleri ve Oyuncak Fuar?'nda ankaya Ah?ap ocuk Oyuncaklar? Atlyesi (AOY) ve Uluslararas? Omurilik Fellileri Derne?i (UOFD), rnlerini sergiye ve sat??a sundu.Engelli bireyler fuarda yakla??k 150 kat?l?mc? ve 20.000 ziyareti ile bir araya geldi.

Devamı...
   

AOY'UN Ba?ar?s? Almanlar? Etkiledi

ankaya Ah?ap ocuk Oyuncaklar? Atlyesi (AOY), 21 y?l nce Trkiye ve Almanya aras?nda imzalanan Genli?e Ynelik Politikalarda ??birli?i protokolnn bu y?lki ba?l??? kapsam?nda Almanyadan gelen bir heyeti konuk etti.Her y?l farkl? teman?n ele al?nd??? protokoln bu y?lki ba?l??? "Engellilerin Rehabilitasyonu ve Mesleki A?dan Hayata Kazand?r?lmas?" olarak belirlenince ??-KUR yetkileri Almanyadan gelen heyete inceleme alan? olarak AOYu adres gsterdi.

Devamı...
   

Hnerli Ellerden Ku?evleri

Zihinsel ve bedensel engelli bireylerin sosyal hayata ve istihdama kat?l?m? konusunda rnek sosyal sorumluluk projesi olarak ne ?kan AOY, kendi iinden bir sosyal sorumluluk projesi daha do?urdu. Ald?klar? teorik ve pratik e?itim sonras?nda, i? gvenli?i yksek atlyelerde ah?ap oyuncak reten ve ocuklar?n hayal dnyas?na renk katan ankaya Ah?ap ocuk Oyuncaklar? Atlyesi (AOY) al??anlar? ?imdi de parklar? renklendirecek.

Devamı...
   

Sa?l?kl? Ya?am?n Merkezi; Lozanpark

ankaya Belediyesinin Lozan Park Tesislerinde bulunan ankaya Spor Merkezi, sa?l?kl? ya?am iin ankayal?lar? davet ediyor.

Lozan Park Tesislerinde bulunan merkez, ye?il alanda spor yapma olana?? sa?l?yor.

Devamı...
   

Sayfa 1 > 4

Site ii Arama

Son Gncelleme ::

Salı 18 Eylül 2018 Saat: 14:17
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa