e-Posta Yazdır PDF
ankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi Engelsiz Kafe Projesi (ENGEL KAFE 2), zihinsel ve bedensel engelli yurtta?lar?m?z?n toplumsal ya?ama tam kat?l?m?n?n sa?lanmas? ve ya?am standartlar?n?n ykseltilmesine giden yolda ataca?? ad?mlardan birisidir.

ENGEL KAFE 2 bedensel ve zihinsel engelliler iin dzenlenmi? kk kafesinde, profesyonel ve tecrbeli meslek elemanlar?, her biri turizm alan?nda akademik e?itimini alm??, y?llarca sektrde tecrbe edinmi?, yetkin e?itmenlerinin gzetiminde uygulamal? olarak servis eleman? yard?mc?l??? e?itimi vermektedir.
Bu e?itimle kursiyerlerimizin, lkemizdeki her trl yiyecek, iecek hizmeti veren kurum ve kurulu?ta sertifikal?, mesleki e?itimini alm??, uygulamada tecrbe edinmi? bir ?ekilde istihdam edilebilecek ve lkemizin turizm sektrne katk? sa?layacak yurtta?lar olarak hizmet sektrne dahil olmalar? ve al??ma ya?am?na kazand?r?lmalar? amalanmaktad?r. Amac?m?z engelli yurtta?lar?m?z?n da, gerekli destek ve gzetim sa?land???nda uluslar aras? standartlarda sekin, e?itimli ve alan?nda tecrbeli bireyler haline gelebileceklerini gstermektir.

25 Haziran 2012 tarihinde 10 zihinsel ve bedensel engelli kursiyerimizle e?itime ba?layan kursumuza ??KUR da 61.896 TL mali destek sa?l?yor, bu destekle iki teknik ?retmen ile bir sosyal hizmet uzman?n? i?e alm?? bulunuyoruz. ankaya Belediyesi ve onun ?irketi ankaya Belde A.?. de projenin alt yap?s?n? ve ynetimini bu e?itime haz?rlad?.

Kursumuz bnyesinde; engelli kursiyerlerimiz her gn zel olarak imal ettirdi?imiz ve tekerlekli sandalyeli kursiyerlerimiz iin de tasarlanan servis aralar?m?zla evlerinden al?n?p kurs bitiminde tekrar evlerine b?rak?lmaktad?r. Ayr?ca bu servis aralar?m?z ihtiya duyan ankayal?lar?n da ta??nmas?nda cretsiz olarak hizmet vermektedir. Kursiyerlerimize her gn cretsiz ?len yeme?i ve ??kur taraf?ndan gnlk 20 TL de cep harl??? denmektedir.

Uygulanacak mfredat Milli E?itim Bakanl??? ?rakl?k E?itimi Genel Mdrl?'nn onay?n? ald?. Toplamda 6 ay, yani 120 gn, 960 saat teorik ve uygulamal? e?itim verilecek, e?itim sonunda dzenlenen s?navlarda ba?ar?l? olan kursiyerler servis eleman? yard?mc?s? sertifikas? alacaklard?r.
TEKN?K E??T?M
Proje kapsam?nda yiyecek ve iecek hizmetleri servis eleman? yard?mc?l??? e?itim sresinde:

Grg kurallar?, adab-? mua?eret kurallar?, ki?isel bak?m, hijyen ve sanitasyon kurallar? ve uygulamas?, yiyecek ve iecek hizmeti veren i?letmeler, servis elemanlar?n?n tan?m? ve grevleri, modern ve klasik servisler, kahvalt? servisi , kuver ama, tepsi ve tabak ta??ma,bo? toplama, so?uk ve s?cak ieceklerin yap?m? ve servisi, oda servisi, ba?lang? yemekleri ve servisi, antrelerin yap?m? ve servisi, ana yemeklerin servisi, tatl?lar?n servislerinin yap?lmas?na ynelik dersler verilmektedir.
ankaya Engelsiz Kafe uygulama atlyesi kapsam?nda kursiyerlerimize verilen uygumla dersleri:
  • Tepsi ta??ma ve bo? alma
  • Kuver ama ve toplama
  • Modern servis ?ekilleri
  • Oda servisi
  • Kahvalt? servisi
  • So?uk ve s?cak ieceklerin yap?m? ve servisi
SOSYAL REHAB?L?TASYON
ankaya Engelsiz Kafe Projesi ( engel Kafe 2) engellerin ortadan kald?r?ld???, birlik ve beraberli?in peki?tirilerek engelli bireylerin sosyal ya?amda grnrl?n sa?layacak, engelli ailelerini de kapsayacak olan bir dizi sosyal rehabilitasyon faaliyetlerini iermektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanlar?nca haz?rlanan, kursiyerlerimizin bireysel geli?im ve zellikleri gz nne al?narak, kendilerini ke?fetmeleri, glerinin fark?na varmalar? ve zgvenlerini yeniden sa?lamalar? iin programlanan; resim, mzik, yoga, halkoyunlar?, yarat?c? drama, film gsterimleri gibi sanatsal etkinliklerin yan? s?ra geziler, piknikler, aktivitelerin dzenlenerek, e?itli alanlardaki sanat?lar?n kursiyerlerimizle bulu?malar?n? sa?layarak payla??mlar?n zenginle?tirilmesi, fark?ndal?klar?n artt?r?lmas? planlanm??t?r.

Sosyal Rehabilitasyon al??malar?, alan?nda uzman meslek elemanlar?nca yrtlen al??malarla aile ve bireylerle mesleki gr?meleri, sosyal incelemeleri kapsamakta, bu erevede saptanan ihtiyalar?n kar??lanmas?nda kurumlar aras? ileti?imi sa?lamay? amalamaktad?r.
 
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> Projeler -->