e-Posta Yazdır PDF

Endstriyel Tasar?mc?lar Meslek Kurulu?u Ankara ?ube Ba?kan? a?r? ?ahinve Ynetim Kurulu yesi ve ODT ve At?l?m niversiteleri ?retim grevlisi Mustafa Hasdo?an, ODT Endstri rnleri Tasar?m? Blm akademisyenleri Yrd. Do. Dr. Fatma Korkut ile Uzman Mehtap ztrk ?engl ve Serbest Tasar?mc? Haluk Zeyrekin yan? s?ra ankaya Belediyesi Ba?kan Yard?mc?s? An?l Sevine, AOYda retilebilecek ?ekilde tasarlad?klar? oyuncak modellerini sunan gen tasar?mc?lar be?eni toplad?.

ORTAK AKIL KAZAN SA?LIYOR

ankaya Belediyesinin dezavantajl? kesimlerin sosyal ve ekonomik hayata kat?l?m?n? sa?layan ankaya Ah?ap ocuk Oyuncaklar? Atlyesi (AOY) niversiteli gen tasar?mc?lar? a??rlad?. ankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezinde dzenlenen Tasar?m al??tay?, engelli al??anlar taraf?ndan atlye imkanlar? do?rultusunda do?al malzemelerle retilebilecek ah?ap oyun ve oyuncaklar?n tasarlanmas?n? sa?lad?. ?rencilerin gn boyu tasarlad?klar? rnleri be?eniyle inceleyen ve gnll desteklerinden dolay? gen tasar?mc?lara te?ekkr eden Ba?kan Yard?mc?s? An?l Sevin, kolektif ve ortak ak?l yoluyla ?kan al??malar?n daima kazan sa?lad???n? syledi. Beklentilerinin zerinde yarat?c? tasar?mlar?n ortaya ?kt???n? dile getiren An?l Sevin, tasar?mlar?n rne dn?mesi iin prototiplerinin haz?rlanabilece?ini ve imkanlar lsnde retime geilebilece?ini kaydetti.

TASARIMCI ADAYLARI AYNI ZAMANDA ?Y? B?RER YURTTA?

 

Tasar?m ?rencilerinin iyi birer tasar?mc? olma yolunda ilerlemelerinin yan? s?ra gnllk esas?yla yapt?klar? i?lerle iyi birer yurtta? olma grevini de yerine getirmelerinden dolay? mutlu ve umutlu oldu?unu belirten ODT Endstri rnleri Tasar?m? Blm Yrd. Do. Dr. Fatma Korkut, ankaya Belediyesinin ok yararl? bir hizmet verdi?ini ve bu yolda birlikte ad?m atabileceklerini syledi. AOY Atlyelerini gezen Korkut, engelli bireylere verilen ekonomik ve sosyal deste?in ok de?erli oldu?unu, kurulan atlyede ok say?da rn ?kabilece?ini de szlerine ekledi.

 
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> Haberler --> Belediyeden Haberler -->