AOY ankaya Ah?ap ocuk Oyuncaklar? Atlyesi

e-Posta Yazdır PDF

 

AOY (ankaya Ah?ap ocuk Oyuncaklar? Atlyesi) ankaya Belediyesininzihinsel ve bedensel engelli yurtta?lar?m?z?n toplum ya?am?na tam kat?l?mlar?n?n sa?lanmas? ve ya?am standartlar?n?n ykseltilmesine giden yolda ataca?? yeni ad?mlardan birisidir.
Proje, belediye s?n?rlar?nda ya?ayan bedensel ve zihinsel engelli yurtta?lar?m?z?n, zellikle al??ma ya?am?nda kar?? kar??ya olduklar? ve toplumun koydu?u ya da kald?rmak iin yeterli abay? gstermedi?i engelleri a?malar? iin bir enstrman olarak kabul edilmelidir.

Yeni Toplumcu Belediyecilik, engelli sorununu kal?c? k?lan ve f?rsat e?itsizliklerini yaratan sistemin, engelli yurtta?lar ad?na de?il, onlarla birlikte de?i?tirilebilece?ine inan?r.

Uluslar aras? kabul grm? ilkeler, bu de?i?ikliklerin gerekle?mesi gereken bile?enlerini tan?mlam??t?r ve ankaya Belediyesi bu projesi ile t?pk? engel Kafe Projesinde oldu?u gibi ilan eder ki:

Herkes kendi ya?am ko?ullar?n? zgrce belirleme hakk?na sahip olmal?d?r
Engelli insanlar?n btn toplumsal srelere kat?l?m?n?n normalle?mesi ?artt?r
Engellilerin toplumsal ya?amla btnle?ebilmesi iin psikolojik ve fizyolojik bir temel yarat?lmas? esast?r
Engellilerin kendileriyle ilgili ko?ullar?n olu?turulmas? srelerine zgrce kat?l?mlar? sa?lanmal?d?r

Bu ilkeler AOYun etkinliklerinde de temel yol gstericilerimiz olacakt?r.
Projenin faaliyet alanlar?:

1-Bedensel ve zihinsel engelliler iin dzenlenmi? (bu alanda da uluslar aras? kabul edilen standartlar temeldir) AOY mekn?ndaprofesyonel meslek elemanlar?ve tecrbeli ustalar destek ve gzetiminde ah?ap ocuk oyuncaklar? ve yeti?kin oyunlar?n?n retimi.

2-retilen bu oyuncaklar?n yerel, byk?ehir ve ulusal dzeyde sergilenmesi, tan?t?m? ve sat???.

Engelli yurtta?lar?m?z?n haklar? ve talepleriyle ilgili alanlarda faaliyet gsteren btn ulusal resmi kurumlar, STKlar, sendikalar, WHO (Dnya Sa?l?k rgt), Birle?mi? Milletler ve Avrupa Birli?i Komisyonunun ilgili blmleri ile i?birli?i, sadece bir niyet ilan? de?ildir.

AOY bu i?birli?ini sa?laman?n da platformunu olu?turacak ve seslerini duyurmalar? engellenen engelli yurtta?lar?m?z?n bu engelleri a?mas? iin btn olanaklar?n? seferber edecektir.

A O Y
ANKAYA AH?AP OCUK OYUNCAKLARI ATLYES?

AOY faaliyetinin bile?enleri ?yle s?ralanabilir:
Ah?ap ocuk oyuncaklar? imalat?:Profesyonel meslek elemanlar?ve tecrbeli ustalar destek ve gzetiminde, yksek kalite ve fiyat segmentinde raf ve vitrinlere girebilecek ah?ap ocuk oyuncaklar?n?n imalat?.
Yeti?kinler iin ah?ap oyunlar imalat?:Profesyonel meslek elemanlar?ve tecrbeli ustalar destek ve gzetiminde, yksek kalite ve fiyat segmentinde raf ve vitrinlere girebilecek ah?ap (yeti?kinlere) oyunlar.
retilen oyun ve oyuncaklar?n sergilenmesi, da??t?m? ve sat???: retilen yksek kaliteli rnler yerel, byk?ehir ve ulusal dzeyde profesyonel pazarlama standartlar?yla tan?t?l?r, sat?l?r; ama, ah?ap ocuk oyuncaklar?nda piyasada en kaliteli ve en gvenli rnler aras?na orta ve uzun vadede girebilmektir.
retim ko?ullar?nda ve rn sertifikasyonunda uluslar aras? standart: retimde kullan?lan ah?ab?n tezgha gelinceye kadar geirdi?i sreten, rnde kullan?lan her tr maddenin zelliklerine kadar tketici ve kamuoyunun ayd?nlat?lmas?n? ieren uluslar aras? sertifikasyon.

A O Y
OCUKLARA SEK?N AH?AP OYUNCAKLARIN SATI?I

Engellilik toplumun en nemli sorunlar? aras?nda yer almaktad?r. Engelli kavram? daha ok bedensel eksiklikler iin kullan?lmakla birlikte, al??ma ya?am? sz konusu oldu?unda i?levsel bir yetersizli?i ifade etmektedir. Oysa sorunun engelli ki?inin kendisinde de?il, f?rsat e?itsizliklerini yaratan sistemde oldu?unu ve bu sorunun sadece kendisinin de?il, ailelerinin, evrenin, toplumun, k?sacas? tm insanlar?n ortak sorunu (Trk Harb-?? Sendikas? Merkez Ynetim Kurulu'nun 10-16 May?s Engelliler Haftas? konusunda bas?na ve kamuoyuna a?klamas?ndan) oldu?unu teslim etmek gerekir.

Bu nedenle engelli hem?erilerimizin gerekli destek ve gzetim sa?land??? vakit, uluslar aras? standartlarda, sekin rnler retebilece?i; bu rnlerin profesyonel bir pazarlama birimiyle yksek getirili olabilece?i, projemizin toplumumuza vermek istedi?i mesaj?n da ana fikrini olu?turmaktad?r.

Kamuoyu ve toplumun engelli hem?erilerimizin rnlerine ynelmesinin nedeni, kesinlikle bu rnleri retenlerin zihnen ve bedenen engelli olmalar? olmayacakt?r, olmamal?d?r. Yeni Toplumcu Belediyecilik, toplumumuzun % 2.58ini olu?turan engellilerin, gereken ko?ullar yarat?ld??? taktirde al??ma ve toplumsal hayat?m?zda engellerin nas?l rahata a??labilece?ini bu mtevaz? proje ile gsterebilecektir.

A O Y
ULUSLAR ARASI BOYUTU VE PARTNER? / PARTNERLER?

Geti?imiz yzy?l, Avrupada ve dnyan?n birok blgesinde insanl?k tarihinin engellilerle ilgili olarak yz k?zart?c? uygulamalar?yla hat?rlarda kalacak. Zihinsel ve bedensel engellileri do?an?n bir i? kazas? gren ve bunun sonular?n? fiziksel olarak yok eden rejimlerin uygulamalar?n? gnmzde art?k barbarl?k mzelerinde grebiliyoruz.

lkemiz tarihi bu tr dramatik uygulamalara tan?k olmad?. Bu alanda zellikle Bat? Avrupa sosyal ve siyasal sistemlerinde gelinen grece ileri pozisyonlar, AOYun uluslar aras? perspektiflerinde temel bir anlay??t?r.

Engelli tan?m?n? Birle?mi? Milletler ve Dnya Sa?l?k rgtnn (WHO) belirledi?i ?ekilde yapan T?K verilerine dayanarak a?klayan yeni Devlet Bakan?m?z Selma Aliye Kavaf lkemizin zrlay?s?n? 8,5 milyon olarak a?klad?, ki bu say? da % 12,29luk bir nfus oran?na tekabl ediyor.
T?K rakamlar?n? kronik hastal??? olan ve bu nedenle zrl istatisti?ine dahil edilenlerden ar?nd?rd???m?zda buldu?umuz oran da % 2,58, ki bunun da say?sal ifadesi 1,8 milyon (Bak?m deste?i sa?lananlar 156.000, zel e?itim verilen ocuklar?m?z?n say?s? 207.000 ).

Hangi say?y? ya da oran? temel al?rsak alal?m, lkemizde, yan? ba??m?zda var oldu?unu bildi?imiz ama grnr olmayan, grnr olmas? arzulanmayan ve nemli bir k?sm? en temel hizmetleri alabilme olana??ndan yoksun milyonlardan sz ediyoruz.

Projemiz, bir yandan mtevaz? bir say?da engelliye, engellerini a?malar? iin bir manivela olacakt?r. Bu kesindir. Projemiz vesilesiyle ankaya Belediyesini bekleyen grev ise uzun soluk gerektirmektedir: Toplumsal vicdan?m?z?n beynindeki engelleri kald?rmak ve Yeni Toplumcu Belediyecili?i bu en ok s?zlayan yaray? toplumsal al??man?n gndemine yerle?tirmek.Son Güncelleme ( Pazartesi, 11 Mayıs 2015 16:21 )  
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> Projeler -->