e-Posta Yazdır PDF

 

 

ANKAYA BELDE A.?.

 

ANKAYA BELDE SOSYAL ETK?NL?KLER GIDA TEM?ZL?K E??T?M B?L???M

SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

 

Ama ve Konu:

a- Tar?m, g?da ve zorunlu tketim mallar?, retim, i ve d?? ticaret taahht i?leri, ulusal ve uluslararas? mmessillik, komisyonculuk, toptanc?l?k pazarlama ve perakendecilik yapabilir. Acente, al?p verebilir, ithalat ve ihracat yapabilir.

b- Faaliyet konusuyla ilgili olarak her trl ham yar? mamul ve mamul madde retiminde bulunabilir. Bu konularla ilgili imalat sanayi kurabilir. Mobilya, makine, tehizat ve tesisats?n imali ithalat ihracat ve dhili ticaretini yapabilir. Pazarlama iin gerekli paketleme ambalaj ve da??t?m i?lerini yapabilir. Mobilya, oyuncak, beyaz e?ya, elektronik e?ya ve eski e?yalar ile geri dn?m tamir imalat bak?m ve sat??? iin gerekli tesisler, atlyeler kurar, ma?azalar aar.

 

 

c- ?irket konusu ile ilgili retti?i mallar? ve bunun d???nda faaliyet alanlar?na giren di?er mallar?n reticiden al?n?p tketiciye sat?lmas?nda reticisi tekel niteli?inde olan mallar? sa?layarak piyasadan daha ucuz bir biimde zellikle dar gelirli ailelere ula?mas?nda grev yapacak tanzim sat?? ma?azalar? kurabilir ve i?letebilir.

d- Amac?na uygun olarak fidanl?klar fideler iek ve meyve baheleri kurabilir, i?letebilir. Elde etti?i rnleri belediye gereksinimlerini kar??lamakta kullan?r, fazlas?n? satabilir.

e- ?irket amac?na ula?mak iin gerekli her trl ta??n?r ve ta??nmaz mal? kazanabilir kiralayabilir devredebilir satabilir, yurt ii ve yurt d???nda kurulmu? ve kurulacak yerli ve yabanc? ?irketlere yasalar?n izin vermesi ve nerdi?i yntemler erevesinde ortak olabilir.

f- ?irket amac? ile ilgili i?ler iin yararl?, ihtira beratlar? haklar?, marka, model, resim, brve, amblem ve ticari unvanlar?n?, ustal?k ( know-how) zel retim yntemlerini ve say?lanlar?n d???nda di?er benzeri sanayi ve teknolojik haklar? yaratabilir, kazanabilir, devredebilir, kaybedebilir ve bunlar zerinde lisans anla?malar? yapabilir ve konusu ile ilgili ticari szle?me yapabilir.

g- ?irket konusu ile ilgili ekonomik her e?it organizasyon pazarlama ve dzenleme sat??lar? ve dan??manl?k yapabilir, temsilcilikler, da??t?c?l?klar, bayilikler alabilir ve verebilir. Yurt iinde ve yurt d???nda sergi, panay?r g?da tar?m ve zorunlu tketim mallar? ile ilgili seminer ve haftalar dzenleyebilir, bu konudaki dzenlemelere kat?labilir.

h- ?irket kltr- sanat konular?ndaki amac?n? gerekle?tirmek zere, sinema ve yerle?ik bir kurum niteli?i olan tiyatro kurabilir. Ulusal ya da uluslar aras? festivaller dzenleyebilir, sergiler aabilir. Halk oyunlar? ve halk ozanlar? ?enlikleri dzenleyebilir. Bunun iin sanat?lar ve idari ve teknik personel istihdam edebilir. Bu faaliyetlerde belediyelerle ya da ba?ka zel, tzel ki?i ve kurumlardan salon, kongre ve sanat merkezleri ile eklentileri kiralayabilir, sat?n alabilir, ?irket bu yerleri do?rudan kendisi in?a ve tefri? edebilir. Eklentileri ile birlikte bu yerleri i?letir veya kiraya verebilir.

i- Belediyecilik ve ?ehircilik anlar?na ili?kin; Sosyal ekonomik , mekansal ve evresel ara?t?rmalar yapmak bu konularda politika ve strateji raporlar? haz?rlamak, kent ve/veya kent blgelerine ili?kin,kentsel tasar?m,evre dzenleme, altyap? projeleri yapmak ve in?aat uygulamalar?n? yapmak, fizibilite, yer seimi, ED vb. raporlar haz?rlamak, sosyal amal? projeler haz?rlamak bu amala, anket, ara?t?rma, rgtlenme, finans modelleri geli?tirmek ve uygulamak, kent co?rafi bilgi sistemleri olu?turmak, belediyecilik ve ?ehircilik Konular?nda meslek ii e?itim , seminer, konferans vb. toplant?lar yapmak, belediyecilik ve ?ehircilik alanlar?na ili?kin her trl dan??manl?k hizmetleri vermek, belediye hizmetleri ile ilgili her trl bina, tesis ve alt yap? yap?m?, i?letilmesi hizmetlerini yerine getirmek.

 

 

j- Her trl kat? at???n ayr??t?r?lmas?, toplanmas? ve geri dn?myle ile ilgili tesis kurmak, kiralamak ve bu tesisler zerinden kat? at?k ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunup al?m sat?m faaliyetlerini yrtmek, yrttrmek, devretmek, kiraya vermek ve kat? at?k faaliyeti ile ilgili her trl ba?kaca faaliyeti, srdrmek.

k- Yurt iinde ve yurt d???ndaki tm zel ve resmi kurulu?lar?n, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tar?m fabrikalar?n?n, plaza ve i? merkezlerinin i mekan ve d?? evre temizli?i ile cadde, sokak temizli?i ve p toplama hizmetlerini yapmak, p imha ve ar?tma-ay?klama tesisleri kurmak, evlerin her trl temizli?ini, bak?m?n? ve ilalama i?lerini yapmak, hal? y?kama, ama??r y?kama hizmetleri vermek, her trl temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalat?, montaj?, tamir ve bak?m?n? yapmak, al?m ve sat?m?n? yapmak, ithal ve ihracat?n? yapmak ilalama makineleri, elektrik sprgesi, hal? y?kama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalat?, al?m ve sat?m? ile ithalat?n? ve ihracat? yapmak, bunlarla ilgili her trl temizlik madde malzemeleri ile personel temizlik makineleri almak, satmak ve kiralay?p kiraya vermek, taahhtlerinde bulunmak, ihalelerine, art?rma ve eksiltmelerine kat?lmak.

l- ?irket sa?l?kla ilgili konularda hastane, poliklinik, laboratuar, ara?t?rma merkezi, rntgen tetkik ve te?his laboratuar? ile her trl sa?l?k taramalar?n? gerekle?tirecek seyyar veya sabit niteler olu?turur. Bunlara ili?kin donan?mlar? sa?lar, ayr?ca t?bbi ara- gere konusunda mmessillik ve bayilikler al?r. T?pta yeni bulu? ve geli?melere dayal? her trl ara ve gere ithali ile bunlar? al??t?r?lmas?, da??t?m? ile ilgili ?ubeler aar veya do?rudan yrtmn sa?lar. ?irket, halk sa?l???n? ilgilendiren her konuda yat?r?m yapar ve giri?imlerde bulunur.

m- Yetkili mercilerden izin almak ?art? ile anaokulu, kre?, ocuk yuvas? zel ilk?retim, lise, her trl dershane ve ?retimle ilgili e?itim ve ?retim tesisleri amak, i?letmek, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, okul ncesi her trl ara?t?rmalar? yapmak, faaliyet alan?yla ilgili personel hizmeti sunmak, bu konuda ailelere dan??manl?k hizmetleri vermek, her trl psikolojik dan??ma merkezleri sosyal hizmet ve alanlar? ile her trl i?letmeler amak ve i?letmek, ocuk e?itimi ile ilgili kitaplar haz?rlamak, haz?rlanm?? kitaplar? sat?n almak, satmak, pazarlamak, yine ocuk e?itimi ile ilgili oyuncak haz?rlamak, haz?rlanm?? oyuncaklar? sat?n almak, satmak, pazarlamak, konusu ile ilgili dil ve bilgisayar, okul ve laboratuarlar? amak i?letmek, kiralamak ve kiraya vermek, spor tesisleri amak, i?letmek kiralamak kiraya vermek, ?renci ett, zel e?itim merkezleri, ?renci pansiyon ve yurtlar? amak ve i?letmek, maksat ve gayeye uygun lokanta, kafeterya, bfe ve benzeri yiyecek ve iecek i?yerleri amak, i?letmek, kiraya vermek,

n- Her trl bilgisayar yaz?l?m rnleri, bilgisayar, bili?im, ileti?im, elektronik ileti?im ortam?, internet, web sayfas?, oklu ortam (multi medya) rnleri alanlar?nda, mhendislik, mimarl?k, m?avirlik, ett, proje, fizibilite al??malar? yapmak: her trl destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yrtmek, gerekti?inde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem zmleme, bilgisayar teknolojisini geli?tirme hizmetlerini retmek, pazarlamas?n? yapmak; ayn? hizmetleri internet zerinde de yapmak, internet zerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullan?c?lara sunmak ve srdrmek.

o- Her trl analog ve dijital donan?m rnlerin, bilgisayar (donan?m), bilgisayar yan rn, yan donan?m, birimleri, her trl bili?im ve otomasyon sistemleri, her trl ev, bro, i?yeri ileti?im donan?m ve malzemeleri, her trl elektronik ara-gere, ile bunlar?n?n Her trl bilgisayar tketim ve sarf malzemelerinin her trl endstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz paletleri ile laboratuar malzemelerinin ve bunlara ait yedek para ve aksesuar ve sarf malzemelerinin endstriyel ve t?bbi laboratuarlarda kullan?lan her trl bilgisayarl? veya bilgisayars?z elektronik donan?m rnnn, yan rnnn, sarf malzemesinin imali, ihra ve ithali, al?m?-sat?m?, pazarlanmas? faaliyeti yapmak.

p- Yurt ii ve yurt d??? tarihi, co?rafi turistik zellikleri olan blgelerin tan?nmas? amac? ile tur organizasyonlar? dzenlemek. Kltr ve sanat hizmetlerinin tan?t?m? amac?yla ulusal ve uluslar aras? dzeyde fuar, sergi te?hir merkezi amak ve bunlarla ilgili her trl ekonomik ve sosyal etkinlikleri yapmak, organize etmek ve i?letmek. ?irket amalar?na ynelik yay?nlar ?karmak. K?sa dnemde her trl mesleki konularda kurslar dzenlemek. Ulusal ve Uluslar aras? dzeyde her trl kltr ve sanat festivalleri, bilimsel seminer ve konferans dzenlemek, bu konuda kamu ve zel kurulu?larla da i?birli?i ve al??malar yapmak. Yurdun herhangi bir yerinde ve zellikle turizme elveri?li blgelerde araziler satmak, iktisap edilmi? araziler zerinde turizme elveri?li tesisler kurmak, otel, motel, pansiyon, lokanta, kamping, plaj, e?lence yerleri mmessil yerler in?a etmek ve bu yerleri satmak veya bu ?ekilde tesis olmu? yerleri sat?n almak, onarmak, i?letmeye yeniden amak ve yeniden satmak veya ba?kalar?na kiraya vermek veya mevcut tesisleri devralmak temlik, telkin etmek, kiralay?p i?letmek. Yurt iinde veya yurt d???nda turizm acentelikleri kurmak veya kurulmu? turizm acentelikleri ile devaml? veya geici ortakl?klar tesis etmek, bu kabil acentelikleri i?letmek, devralmak veya ba?kas?na devretmek.

r- Her trl otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayi mamulleri, i? ve in?aat makineleri tar?m ara, gere ve makineleri, motosikletler ve bisikletler, her trl motorlu jeneratr, ambalaj ve bask? makineleri bunlar?n yedek malzemeleri her trl ara lastikleri; al?m sat?m ve ithalat?n? ve ihracat?n? yapabilir.

s- Haberle?me kanallar? amak, kiralamak, yay?n organlar? olu?turmak, radyo ve televizyon yay?nlar? iin gerekli makine tehizat ve donan?mlar? kiralamak, sat?n almak, bununla ilgili her trl ticari faaliyeti srdrmek.

?- Her trl organizatrlk, menajerlik ve sportif faaliyetlerin organizasyonunu gerekle?tirmek ve tan?t?m?n? yapmak. Matbaac?l?k ve bas?m yay?n, sreli, sresiz yay?n, bas?l? grsel ve yay?n i?leriyle u?ra?mak, dergi gazete, kitap, bro?r ve buna benzer konularda her trl bas?mevi yay?n sat?? ve da??t?m organizasyonlar?n?n hepsini ticari faaliyeti olarak almak, satmak, i?letmek, kiraya vermek ve matbaac?l?k faaliyeti ile ilgili ba?kaca her trl faaliyeti srdrmek.

t- Her trl faaliyet alan?nda personel istihdam etmek, bu personelin mesleki e?itim ve geli?im programlar?n? dzenlemek, personel hizmeti sunmak, gerekli rgtlenmeler ve organizasyonlar? yapmak.

u- Ara?t?rma Geli?tirme ( ArGe) niteli?i olan bilim ve teknolojinin geli?mesini sa?layacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, rn ve aralar retmek, yaz?l?m retimi dahil olmak zere yeni sistem, sre ve hizmetler olu?turmak veya mevcut olanlar? geli?tirmek amac? ile dzenli al??malar yapmak.

u- Evcil hayvan bar?naklar? amak, i?letmek ve bu konu ile ilgili her trl giri?imde bulunmak.

 

v- ?irket vak?f ve dernekler kurabilir , kurulmu? veya kurulabilecek vak?f ve derneklere ye olabilir.

Bu faaliyetlerde Belediyelerle ya da ba?ka zel, tzel ki?i ve kurumlardan, salon, kongre ve sanat merkezleri ile eklentileri kiralayabilir, sat?n alabilir, ?irket bu yerleri do?rudan kendisi in?a ve tefri? edebilir. Eklentileri ile birlikte bu yerleri i?letir veya kiraya verebilir.
 
www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> Kurumsal -->