e-Posta Yazdır PDF
Kafemiz, ankaya Belediyemizin Sosyal Projeler Merkezi yerle?kesi ierisinde yer almaktad?r. ??letme anlay??? a?s?ndan lkemizdeki ilk rneklerdenolan kafemizde al??anlar?m?z?n o?unlu?unu zihinsel engelligenlerimiz olu?turmaktad?r.

Engellerin Sevgi ile A??ld??? Ortam
Zihinsel engelli bireylerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlar?n? sa?lama amal? engel Kafe Projesi ankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Mdrl? taraf?ndan 01.07.2005 tarihinde ba?lat?lm??t?r. ankaya Belediyesinin, engelli bireylerin sorunlar?n?n zmne ynelik ilgi ve duyarl?l???, projemizin k?sa srede hayata geirilmesini sa?lam??t?r.

Yerel ynetimler dzeyinde ilk uygulama rneklerinden olan proje ile zihinsel engelli genlerimizin toplumun di?er kesimleri taraf?ndan daha iyi tan?nmas? ve anla??lmas?, bu ba?lamda engelli olan ve olmayan bireylerin ortak bir meknda bulu?mas? ve ileti?im kurmalar? hedeflenmektedir.

Zihinsel engelli genlerimizin, hayat?n bir alan?nda aktif olmalar?n? sa?layan ve btn i?lerini byk bir dikkat ve zenle yapt?klar? ankaya Belediyesi engel Kafe Projesi, bu alanda model olu?turacak politikalara ve yakla??mlara sahiptir.

Projenin Yaratt??? Sosyal Ortam

Genlerimiz engel Kafedeki servis grevlerinin yan? s?ra, kendileri iin haz?rlanan ve becerilerini geli?tirmek, yeteneklerini ortaya ?karmak iin dzenlenen sosyal etkinlik program?na da kat?lmaktad?rlar. Bu programda Latin-modern dans, drama-tiyatro, halk dans?, foto?raf?l?k ve ebru sanat? e?itimi gibi al??malar, sunulan seeneklerin sadece baz?lar?. Birlikte tiyatro-sinema gsterilerini izleme, evre gezileri, havuzda ya da yaz tatilinde hep birlikte kamplara kat?l?m ?imdiye kadar projemiz erevesinde gerekle?enlerden akl?m?zda kalanlar.

Ayr?ca belediyemizin dzenledi?i etkinliklerle kat?lma yoluyla da, genlerimizin toplumla kayna??p mmkn oldu?u kadar fazla say?da insanla ileti?im iine girmeleri amalanmaktad?r.

ankaya Belediyesi engel Kafe Bir Model Olarak ?lgi Oda??

ankaya Belediyesi engel Kafe uygulamas?n? engelliler alan?nda grevli meslek elemanlar?na, akademisyenlere tan?tmak amac?yla e?itli bilimsel etkinliklere kat?l?m sa?lanm??, proje de?i?ik kesimlerin bilgisine sunulmu?tur.

ankaya Belediyesi engel Kafe, bilim evreleri ve bu alanda e?itim veren niversitelerin ilgili blmleri iin do?al bir laboratuar niteli?indedir. Burada yap?lacak bilimsel al??malar, ara?t?rma ve gzlemler engelli bireylerlere ynelik istihdam ve rehabilitasyon alan?nda daha somut ad?mlar?n at?lmas?na olanak verecektir.

 

 

engel Cafe ?leti?im

ENGEL CAFE 1

Adres: ankaya Belediyesi Yerle?kesi Ziya Gkalp Caddesi No: 47 Kolej / ANKAYA

Tel: 0 312 458 90 00 / 4444

e-posta: cengel@cankayabelde.com.tr

ENGEL CAFE 2

Adres: ankaya Belediyesi Sosyal Projeler Merkezi 1331. Sok. A.veler / ANKAYA

Tel: 0 312 473 83 00 / 140

e-posta: cengel2@cankayabelde.com.tr

www.cankayabelde.com.tr Anasayfa --> ??letmeler -->